Wijziging van het analysepakket VLAREMA voor de matrix meststof/ bodemverbeterend middel (inputstromen voor verwerking en eindproducten)

Algemene situering

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering VLAREMA 6 definitief goed. De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 23 februari 2018.  De nieuwe en gewijzigde bepalingen worden van kracht vanaf 5 maart 2018.

De criteria voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel (Onderafdeling 2.3.1.) werden gewijzigd en zijn opgenomen in bijlage 2.3.1.A. (samenstellingsvoorwaarden voor grondstoffen met een droge stofgehalte ≥ 2%), bijlage 2.3.1.B. (samenstellingsvoorwaarden voor grondstoffen met een droge stofgehalte < 2%)en bijlage 2.3.1.C. (gebruiksvoorwaarden = maximaal toelaatbare dosering). De nieuwe normen zijn het resultaat van een meerjarenstudie waarbij risicogebaseerde normvoorstellen werden opgesteld en vervolgens werden onderzocht op hun haalbaarheid. In de parameterlijst werden de alkanen, BTEXS, VOCL's en lagere chloorbenzenen geschrapt, werden de PAK’s uitgebreid van 10 naar 16 en zijn de tetrachloorbenzenen uitgesplitst. Een groot aantal normwaarden is gewijzigd. De normen voor de metalen arseen, chroom en kwik en de PCB’s zijn verstrengd en de normen voor de metalen koper, nikkel en zink en de meeste PAK zijn versoepeld.

Hier bovenop werd door OVAM aan de door Vlaco gecontroleerde bedrijven (met een geldig volwaardig keuringsattest) een aantal vrijstellingen verleend op te analyseren parameters op de inkomende en uitgaande stromen, in functie van de omstandigheden. 

Meer informatie met de weergave van de nieuwe normen en de impact op de kwaliteitscontrole bij verwerkers van organisch-biologische afvalstoffen tot grondstof (via compostering en vergisting) vindt u in bijhorende nota. 

Bijlagen